خانه / گروه های علمی / ادبیات عرب / کاربردهای تاء مربوطه

کاربردهای تاء مربوطه

۱⃣براي تشخیص اسم مفرد از اسم جنس(تاء وحدت )مثل «تَمرخرما ،تَمرَه یک خرما»تاء در اين مورد برای تأنیث نیست بلكه چون عرب با این چنین اسمی معامله ي مونث كرده حكم به مونث بودنش مي كنيم نه به خاطر تاء آن.
۲⃣براي مبالغه در وصف مثل( راوی روایت کننده (راوِيَه بسیار روایت کننده)
۳⃣براي تاكيد تانيث مثل«نَعجَه گوسفند ماده »(چون خود نعج مونث است).

۴⃣براي عربی کردن اسماءعجمي مثل«كِيَالِجِه ازاوزان است»كه معرب كيالج جمع كليج است.

۵⃣براي عوض از فاء الفعل محذوف مثل «عِدَة» كه اصلش «وِعد»بوده است.

۶⃣براي عوض عين الفعل محذوف مثل «اقامه» كه اصلش «اقوام» بوده است .

۷⃣براي عوض از لام الفعل محذوف مثل «سِنَه»كه اصلش «سَنَوَ»بوده است .
۸⃣براي عوض از محذوف مصدرباب تفعيل مثل«تذكيه».

۹⃣براي عوض از ياي متكلم در باب ندا ء مثل«يا ابة،يا امة».

🔟براي نشان دادن فرع بودن اسم بر وصف مثل «ذبيحه اسم گوسفند ذبح شده»(چون فعیل به معنای مفعول مونثش تاء نمی گیرد پس این تاء تاء تأنیث نیست).

تهیه و تنظیم: علیرضا شهبازی