ماء زائده

“ماء” زائده حرف زائدی است که مبنی برسکون است و مفید تأکید می باشد.

غالبا بعد ازموارد زیر می آید:

١_ “إذا” مانند: إذا ماحضر المعلم سکت الطلابُ

٢_ “متی” مانند: متی ما تلق من تهوی دَع الدنیاوأهملها

٣_ حرف جرمانند: عمَّا قریب سیبدأ الامتحان

۴_ “لاسیَّ”هنگامی که اسم بعدازآن منصوب یامجرور باشد.مانند:أحبُُّ الطلاب ولاسیما المجتهدین

۵_ “إحیاناً،قلیلاًوکثیراً”مانند:کثیراً ما نصحتک

۶_ “أیّ” مانند:أیَّما التلمیذین کافأت.