تنوین

تنوین‌: عبارتست از نون زائدوساکنی که مختص اسم است و در تلفظ می آید ولی در کتابت نوشته نمی شود.

🔻انواع تنوین:

۱⃣ تنوین تمکین یا تمکُّن یاصَرف:
%۹۹ تنوین هارا شامل میشود
🔹تنوین دراسم معرب منصرف خالی از ال واضافه می آید.
کاربرد:این نوع تنوین برای جداکردن اسم‌ها ی متمکّن و غیر متمکّن ازتنوین به کارمی رود.مثل :
رجالاً، ڪتابٌ، قاضٍ مثل تنوین غِطاءٌ حدیث حضرت علی ع؛
الحِلْمُ غِطاءٌ ساترٌ والعَقْلُ حُسامٌ قاطِعٌ(حلم پرده پوشاننده است وعقل شمشیری برّان )

۲⃣ تنکیریا نکره:
۲ دسته تنوین تنکیر میگیرند

🔸الف) صهٍ، مهٍ، ایهٍ، اُفٍّ
🔸ب) بعضی از اسم های مبنی مثل: جاءَ سیبویهُ و سیبویهٌ آخَرُ
کاربرد:این نوع تنوین برای جداسازی معرفه از نکره

۳⃣ عوض که۳ قسم است:

🔸الف) عوض از حرف
مثل: جوارٍ و غواشٍ (یاء حذف میشود و تنوین جای آن را میگیرد)

🔸ب) عوض از کلمه: تنوینی است که اسم دائم الاضافه به خود میگیرد.
مثل: کُلٌ که کُلُّهم بوده است

🔸ج) عوض از جمله: تنوینی است که اسم دائم الاضافه به جمله میگیرد.
مثل: یومئذٍ (یوم + اذ) و حینئذٍ یعنی: (یوم اذ کان کذا) و (حین اذ کان کذا)

۴⃣ مقابله:تنوین درجمع مونث سالم است که درمقابل نون جمع مذکرسالم است مثل مسلماتٌ که تنوین آن درمقابل نون مسلمون است .

۵⃣ شعری:
برای درست کردن وزن شعر می آیدمثل العِتابَنْ و أصابَنْ در بیتی از جریر: «أقِلِّی اللَّوْمَ عاذِلَ والعِتابَنْ / وَقُولی اِن أصَبْتُ لقد أصابَنْ».
این قسم تنوین درکتابت هم نوشته می شود.

‼️اصل تنوین گرفتن ونکره بودن اسم است وتعریف وتنوین نگرفتن اسم ها خلاف اصل واستثناست.

🔹ویژگی هایی که یک اسم میخواهد تا تنوین نگیرد:
۱ -«ال» دار باشد
۲ -غیر منصرف باشد
۳- مبنی
۴ -مضاف

تهیه و تنظیم: علیرضا شهبازی