خانه / فراخوان ها / فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی

فصلنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی

 صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم


 مدیر مسئولشمس الله مریجی سردبیراحمد واعظی اعضای هیات تحریریهنجف لک زاییحمید پارسانیانصرالله آقاجانیمنصور میراحمدیسید سجاد ایزدهیمحمدباقر خرمشاد


 شاپا چاپی۱۷۳۵-۰۵۵۷ شاپا الکترونیکی۲۶۴۵-۵۷۷۳