خانه / فراخوان ها / فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست متعالیه

فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست متعالیه

 صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه


 مدیر مسئولدکترسیدکاظم سیدباقری سردبیردکتر نجف لک زایی دبیر تحریریهعلیرضا نائیج اعضای هیات تحریریهدکتر سید سجاد ایزدهیدکتر نصرالله سخاوتیدکتر نجف لک زاییدکتر منصور میراحمدیدکتر محمدعلی میرعلیدکتر داود مهدوی زادگاندکتر احمد واعظی


 شاپا چاپی۲۳۴۵-۲۶۷۶ شاپا الکترونیکی۲۶۴۵-۵۸۱۱