خانه / فراخوان ها / فصلنامه علمی – پژوهشی ذهن

فصلنامه علمی – پژوهشی ذهن

 صاحب امتیاز
آیت الله علی اکبر رشاد


 مدیر مسئولآیت الله علی اکبر رشاد سردبیردکتر علیرضا قائمی نیا اعضای هیات تحریریهآیت الله دکتر احمد بهشتیاستاد غلامرضا فیاضیدکتر محسن جهانگیریدکترعبدالله نصریدکترسیدیحیی یثربیدکترحمیدرضا آیت‌اللهیدکترمهدی قوام‌صفریآیت الله علی اکبر رشاداستاد عبدالحسین خسروپناهاستاد حسن معلمیاستادحسین عشاقیدکتر ابوالفضل کیاشمشکی ویراستار ادبی نشریهمحمداسماعیل انصاری مدیر تحریریهمحمد مهدی حکمت مهر